หน้าหลัก

ภาคีวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม อันประกอบด้วยสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย ร่วมกับสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ขอเชิญชวนนักวิชาการด้านภูมิสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านภูมิสถาปัตยกรรมครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “ปรกติที่ปรารถนา (Expected Normal)” ในวันพฤหัสที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 รูปแบบการประชุมจะเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Event โดยผลงานที่นำเสนอมีเนื้อหาอยู่ในขอบข่าย 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ การออกแบบ การจัดการและการบำรุงรักษาในทางภูมิสถาปัตยกรรม นิเวศวิทยาภูมิทัศน์ และภูมิทัศน์วัฒนธรรม
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ การจัดการความรู้,การประเมินหรือการทดลองเพื่อเสนอแนวทางจัดการในงานภูมิสถาปัตยกรรมโดยมีกำหนดการประชุมในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้

เวลากิจกรรม
08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียนเข้างาน วีดิโอประชาสัมพันธ์
09.00 – 09.30 นพิธีเปิดโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5
กล่าวรายงาน โดย ประธานเครือข่ายวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม ผศ. จรัสพิมพ์ บุญญานันต์ กล่าวเปิดงานโดย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
09.30 – 10.30 น.บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความคาดหวังจากงานภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture: Expected Contribution)” โดย ดร. ชูศักดิ์ จันทร์ปฐมพงศ์
10.30 – 11.30 น.บรรยายพิเศษ เรื่อง “”ภูมิภาวะ : ปรกติสุข ที่ปรารถนา (Expected Normal Landscapes)” โดย คุณ วรรณพร พรประภา
11.30 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.แบ่งกลุ่มการนำเสนอผลงานวิชาการออกเป็น 2 ห้องนำเสนอ มีผู้นำเสนอผลงานทั้งสิ้น 12 คน (ดูตารางหัวข้อการนำเสนองานประกอบ)
16.00– 16.30 น.ประกาศผลงานวิชาการ/วิจัยดีเด่น
กล่าวปิดงานโดย ประธานเครือข่ายวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม