หน้าหลัก

ภาคีวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม อันประกอบด้วยสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย ร่วมกับสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ขอเชิญชวนนักวิชาการด้านภูมิสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านภูมิสถาปัตยกรรมครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “ปรกติที่ปรารถนา (Expected Normal)” ในระหว่างวันพฤหัสที่ 3 – วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 รูปแบบการประชุมจะเป็นการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid Conference) ระหว่างการประชุม ณ สถานที่จัดงาน คือ หอประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยผลงานที่นำเสนอมีเนื้อหาอยู่ในขอบข่าย 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มหลัก และ
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ สาขาอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เช่น เทคโนโลยีภูมิทัศน์ การออกแบบวางแผนสิ่งแวดล้อม การออกแบบวางผังชุมชน สถาปัตยกรรมกับสภาพแวดล้อม เป็นต้น (คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาจากผลงานที่ส่งเข้ามาถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน) โดยมีกำหนดระยะเวลาดังแสดงในตารางข้างล่างนี้

กิจกรรมกำหนดระยะเวลา
ประชาสัมพันธ์การจัดงานตั้งแต่ กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ลงทะเบียนและเปิดรับผลงาน (เฉพาะส่วนบทคัดย่อ : Abstract) เพื่อนำเสนอภาคบรรยายและโปสเตอร์จันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2564 – พฤหัสที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564
ช่วงลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั่วไป (Early Bird)จันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2564 – อังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ประกาศผลการพิจารณาวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ผู้นำเสนอยืนยันการนำเสนอจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564-อังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ปิดรับผลงานบทคัดย่อ : Abstract ฉบับแก้ไข และ
ส่ง Link ไฟล์นำเสนอในรูปแบบ .pdf
ไม่เกิน จันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมงานทั่วไปส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนล่วงหน้า (Early Bird)
2. ลงทะเบียนปรกติ
ตั้งแต่ ศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 –
จันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564
1. ก่อนวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
2. ก่อนวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564
นำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย/ เข้าร่วมงานพฤหัสที่ 3 – ศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
สรุปผลโครงการ และจัดพิมพ์ส่วนบทคัดย่อในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)ภายใน วันพฤหัสที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565