รายละเอียดการประชุม

1. หลักการและเหตุผล

นับตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 อันเป็นจุดเริ่มต้นของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้นมา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวโลกก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและฉับพลัน มนุษย์ได้เผชิญกับวิกฤตในทุกด้าน ทั้งทางด้านสุขภาพกาย ใจ ทางด้านเศรษฐกิจความเป็นอยู่ และทางด้านสังคมการเมือง อย่างไรก็ดีในอีกแง่มุมหนึ่ง Covid-19 ได้ให้โอกาสเราในการหยุดคิด และหวนกลับไปตระหนักถึงความสำคัญของวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติอีกครั้ง ในท่ามกลางการดำเนินชีวิตที่ช้าลง และความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ของการอยู่อาศัยท่ามกลางคุณภาพของสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ดีและปลอดภัย

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งการถูกจำกัดการเคลื่อนที่และเดินทางท่องเที่ยว และการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากการติดเชื้อโรคระบาด ทำให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันและความเชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะช่วยรักษาสุขภาพกายและใจของมนุษย์ เรามองเห็นความสำคัญของอาหาร น้ำ อากาศ และทรัพยากรธรรมชาติที่ที่ดีสมบูรณ์ ซึ่งช่วยหล่อเลี้ยงความหวังของการก้าวต่อไปในอนาคต

สืบเนื่องจากความสำคัญและความเป็นมาของปัญหาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทางภาคีวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม อันประกอบด้วยสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย ร่วมกับสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย จึงได้จัดการประชุมวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “ปรกติที่ปรารถนา (Expected Normal)” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้เกิดการนำเสนอผลการศึกษาวิจัย การแลกเปลี่ยนแนวความคิด เพื่อหาคำตอบต่อประเด็นปัญหาที่ว่า สภาพแวดล้อมในโลกนี้ควรจะเป็นเช่นไร เมื่อความเลวร้ายในช่วงหลัง Covid สิ้นสุดหรือบรรเทาลง เราในฐานะภูมิสถาปนิกหรือนักออกแบบในสายงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องคาดหวังถึงสภาพแวดล้อมของชุมชน บ้านเมือง และสิ่งแวดล้อมของเราอย่างไร ความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และธรรมชาติจะเป็นอย่างไรต่อไป รวมไปถึงความคาดการณ์สำหรับอนาคตในงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม

นอกจากนี้การจัดประชุมดังกล่าว ยังเป็นการทบทวนบทบาทของภูมิสถาปนิกในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ การ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัญหาโลกร้อน สถานการณ์หมอกควันจากการเผาป่าและเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM. 2.5 และสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ไม่ถูกสุขอนามัย โดยผ่านกระบวนศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบในหลากหลายแนวทาง อาทิเช่น

  • การออกแบบที่ช่วยลดผลกระทบที่มีต่อธรรมชาติ ผ่านและช่วยสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
  • การออกแบบที่ช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ และดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่ออนาคต
  • การออกแบบพื้นที่เกษตรกรรมที่ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • การออกแบบที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • การออกแบบที่ช่วยเชื่อมโยงผู้คนในชุมชนกับธรรมชาติ
  • การสร้างสรรค์พื้นที่ที่ปลอดภัยและรื่นรมย์ในการใช้ประโยชน์

การประชุมครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการภูมิสถาปัตยกรรมซึ่งส่งเสริมแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน มั่นคง ปลอดภัย รวมไปถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติสืบไป

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านภูมิสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ ของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวข้องกับงานภูมิสถาปัตยกรรม ทั้งที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และอื่น ๆ

2.2  เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมทุกสาขา เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นการสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการภูมิสถาปัตยกรรมในระดับชาติ

3. การตอบสนองต่อแนวนโยบายของภาครัฐ

โครงการนี้ตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

3.1  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน          

3.2  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

4. ระยะเวลา

ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

5. สถานที่จัดประชุมวิชาการ

5.1  สถานที่จัดงานหลัก ณ อาคารหอประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

5.2  การประชุมออนไลน์โดยผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

6. ผู้ดำเนินการ

กลุ่มผู้ดำเนินการจัดการประชุม คือ ภาคีวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม อันประกอบด้วยสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย ร่วมกับสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ได้แบ่งหน้าที่ดังนี้

6.1  เจ้าภาพผู้ดำเนินการหลักในการประชุมคราวนี้ ได้แก่

6.1.1  สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

6.1.2  สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6.2  สถาบันที่ร่วมดำเนินการ

6.2.1  ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.2.2  ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์

6.2.3  สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6.2.4  สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะ​สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า. เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

6.2.5  สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

6.2.6  สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

6.2.7  สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย