ส่งบทคัดย่อ

ขั้นตอนการลงทะเบียนส่งบทคัดย่อ

  1. เนื่องจากทางผู้จัดการประชุมใช้ระบบจัดการบทคัดย่อของเว็บไซท์ “oxford abstracts” ผู้มีความประสงค์จะลงทะเบียนส่งบทคัดย่อ จึงจำเป็นต้องลงทะเบียนสมาชิกของเว็บไซท์ “oxford abstracts” ตามที่อยู่ URL : https://app.oxfordabstracts.com/login?redirect=/dashboard โดยสามารถ log in ด้วย Google Account ได้ หรือลงทะเบียนด้วย E-mail Account อื่นๆที่ท่านใช้งานเป็นหลัก
  2. เมื่อ log in ในเว็บ “Oxford Abstract” ได้แล้ว ให้คลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียนบทคัดย่อ ข้างล่างนี้
  3. ระยะเวลาการลงทะเบียนและเปิดรับผลงาน (เฉพาะส่วนบทคัดย่อ : Abstract) เพื่อนำเสนอภาคบรรยายและโปสเตอร์ อยู่ระหว่าง จันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2564 – พฤหัสที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

3. กรอกข้อความในแบบฟอร์มลงทะเบียนส่งบทคัดย่อที่ปรากฏ
4. สำหรับเนื้อหาของบทคัดย่อประกอบด้วย บทนำ (เฉพาะตรงบทนำไม่ควรเกิน 5 บรรทัด) วัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และสรุปผลและข้อเสนอแนะ พิมพ์ต่อเนื่องกันโดยไม่ต้องใส่หัวเรื่อง โดยในแบบฟอร์มจะมีช่องให้กรอกส่วนนี้
5. กดปุ่ม SUBMIT ด้านล่างสุด
6. โปรดระบุ E-mail และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจน เมื่อคณะกรรมการฯ ได้รับเอกสารแล้ว
จะแจ้งกลับให้ทราบ และส่งผลการพิจารณาการตอบรับการนำเสนอผลงานทางวิจัยทาง
E-mail Adress ที่ท่านใช้ในการลงทะเบียนเว็บ “Oxford ภายใน วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ขั้นตอนการแก้ไขบทคัดย่อ

  1. ผู้ส่งบทคัดย่อ log in เข้าสู่ “oxford abstracts” ตามที่อยู่ URL : https://app.oxfordabstracts.com/login?redirect=/dashboard ด้วย Account เดิมที่ได้สมัครไว้
  2. จะเห็นชื่อบทความวิชาการของท่านที่ได้ส่งเข้าร่วมการประชุมปรากฏอยู่ ให้คลิ๊กสัญลักษณ์การแก้ไข (Edit) รูปดินสอที่อยู่มุมล่างซ้าย เมื่อคลิ๊กเข้าไป ท่านจะสามารถแก้ไขเนื้อหาข้อความที่ท่านส่งเข้าสู่ระบบได้
  3. กำหนดวันสุดท้ายของการแก้ไขเนื้อหาบทความวิชาการ ภายใน วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ขั้นตอนการส่งไฟล์นำเสนอสำหรับการประชุม

  1. ผู้นำเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ Upload ไฟล์นำเสนอของตนเอง ในรูปแบบ .pdf ที่มีความคมชัด เข้าสู่ระบบคลาวด์สาธารณะของตนเอง
  2. ผู้นำเสนอ log in เข้าสู่ “oxford abstracts” ตามที่อยู่ URL : https://app.oxfordabstracts.com/login?redirect=/dashboard ด้วย Account เดิมที่ได้สมัครไว้
  3. จะเห็นชื่อบทความวิชาการ/วิจัย ของท่านที่ได้ส่งเข้าร่วมการประชุมปรากฏอยู่ ให้คลิ๊กสัญลักษณ์การแก้ไข (Edit) รูปดินสอที่อยู่มุมล่างซ้าย เมื่อคลิ๊กเข้าไป ท่านจะท่านจะสามารถแก้ไขเนื้อหาข้อความที่ท่านส่งเข้าสู่ระบบได้
  4. ให้กรอก Link ไฟล์สำหรับการนำเสนอสำหรับการประชุมจากระบบคลาวด์ของท่าน ลงในช่องว่างที่จัดไว้ให้ ในช่วงท้ายสุดของแบบฟอร์ม กำหนดวันสุดท้ายของการ ดำเนินการ ภายใน วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้เพื่อจะนำไปพิจารณาประกอบการตัดสินรางวัลการนำเสนอดีเด่น และการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบอิเลคทรอนิคในอนาคต (ท่านสามารถแก้ไขไฟล์นำเสนอได้จนถึงช่วงเวลาการนำเสนอ)
อธิบายวิธีการส่ง Abstract