ผลงานทางวิชาการที่นำเสนอ

  • เป็นผลงานทางวิชาการ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือนำเสนอผลงานดังกล่าวเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน
  • กรณีเป็นโครงงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ของนิสิต/นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ผลงานดังกล่าวต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนำเสนอในการประชุมทางวิชาการใดมาก่อน และต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักเป็นผู้แต่งร่วมในแบบฟอร์มส่งบทความด้วย
  • การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นการนำเสนอบทความในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) นำเสนอด้วย Power Point ใช้เวลาในการนำเสนอบทความละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวมเวลา 20 นาทีต่อบทความ ส่วนการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) นำเสนอด้วยโปสเตอร์ ขนาด A0 จำนวน 1 แผ่นต่อบทความ โดยจัดเนื้อหาให้มีความกระชับและมีขนาดตัวอักษรที่มองเห็นชัดเจน ให้มีขนาดความกว้าง 80 เซนติเมตร และความสูง 120 เซนติเมตร โดยประมาณ
  • เป็นผลงานทางวิชาการที่อยู่ในขอบข่าย ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (กลุ่มหลัก)
กลุ่มที่ 2 สาขาอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เช่น เทคโนโลยีภูมิทัศน์ การออกแบบวางแผนสิ่งแวดล้อม การออกแบบวางผังชุมชน สถาปัตยกรรมกับสภาพแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น (คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา)