ติดต่อเรา

February 3rd-4th, 2022

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 ม. 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

ผศ.จรัสพิมพ์ บุญญานันต์
ประธานภาคีเครือข่ายวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม (กค. 2564-มิ.ย. 2565)
cboony@windowslive.com
(089) 8505001