วิธีชำระค่าลงทะเบียน

ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามรายละเอียดในเว็บไซท์ การประชุมวิชาการระดับชาติภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5 ตั้งแต่ ศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – จันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป