วิดีทัศน์การนำเสนองาน

วิดีทัศน์ การนำเสนองานของผู้เข้าร่วมการประชุมแบ่งออกเป็น 3 ช่วง