ผลงานเผยแพร่

รูปแบบการตีพิมพ์เผยแพร่

  1. หนังสือรวมบทคัดย่อ (ฺBook of Abstract)
  2. การเผยแพร่วิดีโอนำเสนองานระหว่างการประชุม ของผู้เข้าร่วมการนำเสนองานทุกท่าน
  3. การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ: วารสารภูมิสถาปัตยกรรม ฉบับที่ 4 (จำกัดจำนวนไม่เกิน 12 บทความ)
    ตีพิมพ์บทความในรูปแบบฉบับเต็ม (Full paper) ในเดือน ธันวาคม พ.ศ 2565 โดยมีเงื่อนไข คือ ผู้ส่งบทความจะต้องพัฒนาปรับปรุง ทั้ง หัวข้อ บทคัดย่อ และเนื้อหา ก่อนจะส่งเข้าสู่ระบบการเสนอบทความเข้าตีพิมพ์ในวารสารออนไลน์ เพื่อขอรับพิจารณาให้ตีพิมพ์