อัตราค่าลงทะเบียนและสิทธิประโยชน์

กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุมลงทะเบียนล่วงหน้าลงทะเบียนปรกติสิทธินำเสนอผลงานสิทธิเข้าร่วมงาน ณ สถานที่จัดสิทธิเข้าร่วมงานผ่านระบบ ออนไลน์สิทธิรับเอกสารประกอบการประชุม
บุคลากรในสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมของสถาบันในภาคีเครือข่ายวิชาการภูมิสถาปัตยกรรมฟรีฟรี/ / / /
ผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงานภาคบรรยาย1,0001,500 / / / /
ผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์1,0001,500 / / / /
นักเรียน/นักศึกษา
ที่ไม่ได้เข้าร่วมเสนอผลงาน
ฟรีฟรี / /
สมาชิกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยฟรีฟรี / / /
บุคคลทั่วไป เข้าร่วม ณ สถานที่จัดงาน / / /
บุคคลทั่วไป เข้าร่วม ผ่านระบบออนไลน์ฟรีฟรี /

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในผลงานที่มีชื่อในบทความหากต้องการเข้าร่วมประชุมในวันงานด้วย สามารถลงทะเบียนร่วมการประชุมโดยไม่นำเสนอบทความ