ขั้นตอนและเงื่อนไขการส่งบทคัดย่อและเอกสารนำเสนอ

  • จัดเตรียมบทคัดย่อ (Abstract) และเอกสารนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย (Presentation Documents) ให้อยู่ในรูปแบบของที่ประชุมกำหนด
  • ลงทะเบียนส่งบทคัดย่อ (Abstract) ผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2564 – พฤหัสที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564
  • แก้ไขบทคัดย่อ และส่ง link เอกสารนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย (Presentation Documents) ภายในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564
  • ลงทะเบียนชำระเงินหลังจากส่งบทความ เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของการเข้าร่วมนำเสนอ (ชำระเงินค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่ ศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – จันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทคัดย่อ โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้
1) การจัดกลุ่มและประเภทการนำเสนอบทความที่เหมาะสม
2) ผู้นำเสนอจะถูกตัดสิทธิ์การเสนอบทความ ในกรณีต่อไปนี้
2.1) บทคัดย่อ เอกสารนำเสนอและโปสเตอร์ ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กำหนด
2.2) ไม่ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มีเหตุอันควร
2.3) เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังว่าบทความมีการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ได้ที่หนึ่งมาก่อนไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม
2.4) ไม่ชำระค่าลงทะเบียน

  • ผู้ส่งบทคัดย่อและเอกสารนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย จะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำในบทความของตนเอง
  • บทคัดย่อและเอกสารนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย ที่ส่งเข้ามาจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และรูปแบบตามที่ภาคีเครือข่ายภูมิสถาปัตยกรรมกำหนด
  • ผู้ส่งบทคัดย่อและเอกสารนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย ต้องนำเสนอผลงานด้วยตนเองโดยมีทางเลือกในการนำเสนอ ทั้งการนำเสนอที่สถานที่จัดประชุม และการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันพฤหัสที่ 3 และ วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 หากไม่สามารถนำเสนอบทความด้วยตนเอง จะไม่ได้รับการเผยแพร่บทความ