กำหนดการประชุม (ร่าง)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5
“ปรกติที่ปรารถนา”

ณ หอประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
วันพฤหัสที่ 3 – ศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565กิจกรรม (ณ สถานที่จัดงานประชุม และผ่านระบบออนไลน์)
08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียนและรับเอกสาร สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม ณ สถานที่จัดงาน (On Site Registration)
09.00 – 09.30 นพิธีเปิดโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5
กล่าวรายงาน โดย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กล่าวเปิดงานโดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
09.30 – 09.45 น.มอบของที่ระลึกแก่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และวิทยากรพิเศษ ทั้ง 2 ท่านถ่ายภาพรวม
9.45 – 10.45 น.รับฟังการบรรยายหัวข้อ โดยวิทยากรพิเศษ (Keynote Speaker) ท่านที่ 1
10.45 – 11.00 น.พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. รับฟังการบรรยายหัวข้อ โดยวิทยากรพิเศษ (Keynote Speaker) ท่านที่ 2
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. -16.30 น.แบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย (สำหรับผู้ที่นำเสนอผลงาน ณ สถานที่จัดงาน โดยจะมีการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์)
รับประทานอาหารว่างระหว่างการนำเสนอ
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กิจกรรม (ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น)
9.00 น. – 11.30 น. นำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย (สำหรับผู้ที่นำเสนอผลงาน โดยผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น)
11.30 น. – 12.00 น. ประกาศผลงานวิชาการ/วิจัยดีเด่น
กล่าวปิดงานโดย ประธานเครือข่ายวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม

หมายเหตุ
1) เกียรติบัตรการนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยดีเด่น (Best Presentation) จะทำการมอบให้แก่ผู้นำเสนอ ณ สถานที่จัดงาน หลังการนำเสนอเสร็จสิ้นในแต่ละห้อง สำหรับผู้ที่นำเสนอผ่านระบบออนไลน์ และทางผู้จัดการประชุม จะดำเนินการส่งเกียรติบัตรให้ทางไปรษณีย์ต่อไป

2) การตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยดีเด่น จะพิจารณาประกอบกัน ระหว่างเอกสารการนำเสนอที่ส่งเข้ามาก่อนการประชุม และการนำเสนอในเวลาประชุม โดยมีคณะกรรมการตัดสินให้คะแนน